Deklaracja Dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

2021-04-01

Deklaracja Dostępności

2020-11-04

Deklaracja dostępności

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.stutthof.org

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-06.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-06.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych tj. z wyłączeniem części pism, które nie są sporządzone zgodnie z zasadami dostępności dla dokumentów dostępnych cyfrowo.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Narzędzia ułatwień dostępu zastosowane na stronie

  • powiększenie czcionki
  • ustawienie kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Artur Kamiński, adres poczty elektronicznej dostepnosc@stutthof.org.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 2478353.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski Obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Do Muzeum Stutthof w Sztutowie można dojechać transportem publicznym, przystanek linii autobusowych z kierunku Elbląga i Gdańska znajduje się około 200 metrów od Muzeum lub prywatnym.

Przed wejściem do Muzeum wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do skorzystania z miejsca parkingowego upoważnia Karta Parkingowa wydana na daną osobę (nie na samochód) lub placówkę.

Wejście do Muzeum dla osób z niepełnosprawnością ruchową odbywa się głównym wejściem jak dla wszystkich pozostałych odwiedzających.

Wejście do Muzeum odbywa się przez bramkę kołowrotową. Wejście dla osób na wózkach, poruszających się za pomocą sprzętu ortopedycznego lub dla osób z wózkami dziecięcymi odbywa się bramką obok kołowrotu. Aby otworzyć bramkę należy uruchomić przycisk dzwonka, bramka zostanie otwarta przez Straż Muzealną.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się Biuro Obsługi Zwiedzających. Do Biura można dostać się wózkiem przy pomocy schodołazu gąsiennicowego. Potrzebę skorzystania ze schodołazu można zgłosić wcześniej telefonicznie lub mailowo w Biurze Obsługi Zwiedzających lub na miejscu po przybyciu do Muzeum.

Lada w Biurze Obsługi zwiedzających nie posiada obniżenia i nie jest dostosowana do obsługi osób na wózkach.

W Biurze Obsługi Zwiedzających można wypożyczyć na czas zwiedzania wózek. Wypożyczenie jest bezpłatne. Ilość dostępnych urządzeń 2.

Główna droga, po której odbywa się ruch turystyczny wyłożona jest kostką brukową o znacznych nierównościach co może powodować problemy z przemieszczaniem się. Większość terenu w Muzeum ze względu na zachowanie oryginalnej substancji nie posiada utwardzenia. Na dużej części wysiana jest trawa.

Wejście do kina muzealnego w byłej Komendanturze wymaga pokonania kilku schodów. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z podjazdu.

Wejścia do baraków, gdzie prezentowane są ekspozycje wyposażone są w podjazdy dla wózków.

Wewnątrz baraków istnieją przeszkody poziome w postaci progów. Przestrzenie są odpowiednie do manewrowania wózkiem.

Budynek byłego krematorium można zwiedzać poruszając się na wózku tylko częściowo (pierwsze pomieszczenie). Do kolejnych pomieszczeń są schody.

Wyjście z Muzeum odbywa się inną drogą niż wejście. Wyjście znajduje się bezpośrednio przy parkingu, drogą od Pomnika Walki i Męczeństwa. Droga wyłożona jest kostką brukową.

Toaleta na terenie Muzeum jest częściowo dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiada odpowiednią przestrzeń manewrową i uchwyty, ale nie ma systemu przywołania.

Toaleta przy parkingu nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W Muzeum nie ma oznaczeń kontrastowych.

Na teren Muzeum i do wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność komunikacyjno informacyjna

W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W Muzeum nie ma informacji zapisanych w alfabecie Braille’a.

W Muzeum nie można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).

Filmy wyświetlane w kinie muzealnym nie mają audio deskrypcji i tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM).

Wystawy nie są opisane w systemie ETR.

Inne

W Muzeum nie ma miejsca na przechowanie dużego bagażu.

Rowery można zostawić na ogólnie dostępnym parkingu.

Na teren Muzeum nie można wprowadzać zwierząt poza psem przewodnikiem i psem asystującym. Nie ma również miejsca, gdzie na czas zwiedzania można zostawić zwierzęta.

Osobą odpowiedzialną za koordynację dostępności jest Andrzej Puszczewicz

Adres email dostepnosc@stutthof.org.

Telefon: 552478353

Czytaj więcej o: Deklaracja Dostępności

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Stutthof w Sztutowie
Data utworzenia:2020-11-04
Data publikacji:2020-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Artur Kamiński
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Kamiński
Liczba odwiedzin:3697

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-11-04 08:14:10Artur Kamińskidodanie menu deklaracji dostępnościDeklaracja Dostępności